Opłaty

Opłata rekrutacyjna wynosi 2000 (dwa tysiące) złotych, płatne w terminie do dwóch tygodni po otrzymaniu informacji o przyjęciu dziecka do Przedszkola i podpisaniu umowy edukacyjnej. Brak opłaty w tym terminie powoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy uczniów i przyjęcie kolejnego kandydata z listy rezerwowej.

Wysokość czesnego obowiązująca w danym roku szkolnym ogłaszana jest najpóźniej do końca marca roku poprzedzającego rozpoczęcie tego roku szkolnego.

   W ramach opłaty czesnego zapewniamy:

  • opiekę w godzinach 7:30 – 18:00,

  • codzienne zajęcia zgodnie z autorskim programem,

  • codzienne zajęcia z języka angielskiego,

  • zajęcia ruchowe i muzyczne,

  • opiekę psychologa przedszkolnego i logopedy,

  • projekty dodatkowe,

  • okolicznościowe wydarzenia.

   •  

     

   Numer konta bankowego Przedszkola (na które należy wpłacić opłatę rekrutacyjną):

   Bank Pekao SA Oddział III
   ul. Tadeusza Czackiego 21/23
   nr konta: 36 1240 1040 1111 0010 5955 5002

   Opłaty tytułem czesnego dokonywane są na indywidualne subkonta przypisane do każdego dziecka.