Zasady rekrutacji do klasy 0:

1. Rekrutacja do klas 0 (zerówek) przebiega zgodnie z terminarzem rekrutacji.

2. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji należy wypełnić ankietę zgłoszeniową i przesłać ją na nasz adres mailowy do 16 lutego 2024 r. A także dokonać opłaty wstępnej za udział w rekrutacji  w wysokości 250 zł na konto Fundacji ETO:  54 1240 1040 1111 0010 4235 2795  lub gotówką w dniu spotkania rekrutacyjnego oraz potwierdzić obecność na spotkaniu rekrutacyjnym.

3. Do 16 lutego 2024 r. należy również dostarczyć do Przedszkola kserokopię opinii o funkcjonowaniu dziecka w poprzednim Przedszkolu. W przypadku rekrutacji do dwujęzycznej zerówki należy dostarczyć również  rekomendację nauczyciela prowadzącego język angielski w dotychczasowym Przedszkolu. Dokumenty można przesłać drogą mailową. 

4. O przebiegu procesu rekrutacji decyduje powołana przez dyrektora Przedszkola komisja.

5. Na wynik rekrutacji ma wpływ analiza dostarczonych dokumentów oraz przebieg uczestnictwa dziecka w zajęciach podczas spotkania rekrutacyjnego.

6. Ocena komisji jest ostateczna.

7. Dzieci uczęszczające do placówek oświatowych Fundacji ETO oraz ich rodzeństwo mają pierwszeństwo przy rekrutacji. Przedszkole zastrzega sobie jednak możliwość nieprzyjęcia dziecka. 

8. Dzieci uczęszczające do placówek oświatowych Fundacji ETO nie biorą udziału w spotkaniu rekrutacyjnym. Obserwacja dzieci odbywa się podczas zajęć w naszym Przedszkolu. 

9. O wyniku rozmowy rekrutacyjnej rodzice dziecka zostaną poinformowani zgodnie z terminarzem rekrutacji.

10. W terminie do tygodnia po otrzymaniu informacji o przyjęciu dziecka do klasy 0, należy podpisać Umowę edukacyjną i wpłacić opłatę rekrutacyjną. 

11. Niewpłacenie opłaty rekrutacyjnej w tym terminie powoduje automatyczne skreślenie dziecka  z listy uczniów i przyjęcie kolejnego kandydata z listy rezerwowej.

12. Po wyczerpaniu miejsc w klasach 0, rodzice/opiekunowie prawni kandydatów są informowani o możliwości wpisania dziecka na listę rezerwową.