Zasady rekrutacji do klasy 0:

1. Rekrutacja do klas 0 (zerówek) przebiega zgodnie z terminarzem rekrutacji.

2. Przed rozpoczęciem procesu rekrutacji należy dostarczyć do Przedszkola kserokopię opinii o funkcjonowaniu dziecka w poprzednim Przedszkolu.

3. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji należy wypełnić ankietę zgłoszeniową i przesłać ją poprzez formularz kontaktowy. 

4. O przebiegu procesu rekrutacji decyduje powołana przez dyrektora Przedszkola komisja.

5. Na wynik rekrutacji ma wpływ analiza dostarczonych dokumentów oraz: przebieg uczestnictwa dziecka w zajęciach próbnych, przebieg rozmowy kadry zarządzającej Przedszkolem z rodzicami/opiekunami prawnymi, przebieg spotkania dziecka z wyznaczonym nauczycielem lub psychologiem Przedszkola Szkrabki.

6. Ocena komisji jest ostateczna.

7. Dzieci uczęszczające do placówek oświatowych Fundacji ETO oraz ich rodzeństwo mają pierwszeństwo przy rekrutacji. Przedszkole zastrzega sobie jednak możliwość nieprzyjęcia dziecka.

 

8. O wyniku rozmowy rekrutacyjnej rodzice dziecka zostaną poinformowani zgodnie z terminarzem rekrutacji.

9. W terminie do tygodnia po otrzymaniu informacji o przyjęciu dziecka do klasy 0, należy podpisać Umowę edukacyjną i wpłacić opłatę rekrutacyjną. W uzasadnionych przypadkach rodzice/opiekunowie prawni mogą zostać poproszeni o szybsze podjęcie decyzji

10. Niewpłacenie opłaty rekrutacyjnej w tym terminie powoduje automatyczne skreślenie dziecka  z listy uczniów i przyjęcie kolejnego kandydata z listy rezerwowej.

Po wyczerpaniu miejsc w klasach 0, rodzice/opiekunowie prawni kandydatów są informowani o możliwości wpisania dziecka na listę rezerwową: na liście rezerwowej może się znaleźć maksymalnie 10 kandydatów, rodzice/opiekunowie prawni proszeni są o podpisanie Umowy edukacyjnej oraz w ciągu 5 dni o wpłacenie połowy opłaty rekrutacyjnej, przy czym kwota ta będzie bezzwłocznie oddana w momencie zrezygnowania z miejsca na liście rezerwowej, po otrzymaniu informacji o wolnym miejscu i podjęciu decyzji przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata o podjęciu nauki w klasie 0 Przedszkola Szkrabki, rodzice/opiekunowie prawni zostaną poproszeni o wpłatę drugiej części opłaty rekrutacyjnej.