Autorski program Przedszkola „Szkrabki”

Od początku funkcjonowania Przedszkola realizowaliśmy koncepcję pracy zakładająca wszechstronny rozwój dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego przekazywania wartości, a także kształtowania umiejętności matematycznych, muzycznych, ruchowych i językowych. Koncepcja ta stała się podstawą do stworzenia autorskiego programu, opisującego wszystkie podejmowane przez nas działania i rozbudowanego o nowe pomysły.
Naszym celem jest pobudzanie, wzmacnianie i rozwijanie indywidualnych predyspozycji dzieci. Podkreślając ich mocne strony i wykorzystując naturalny potencjał wynikający z chęci poznawania świata, budujemy wewnętrzną motywację do nauki.
Dziecko poznaje świat i uczy się poprzez działanie, dlatego decydującą rolę w procesie edukacyjnym odgrywa jego własna aktywność. W naszej pracy wykorzystujemy metody zachęcające do samodzielności, odkrywania, doświadczania, eksperymentowania, stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Skłaniamy do brania odpowiedzialności, planowania swoich działań, podejmowania współpracy z rówieśnikami, a wszystko to, aby umożliwić rozwój nie tylko w zakresie umiejętności poznawczych, ale także społecznych i emocjonalnych. Dzięki ukształtowanej w ten sposób wewnętrznej motywacji i odporności emocjonalnej, dziecko jest świadome własnych możliwości, potrafi zarówno pomóc, jak i skorzystać ze wsparcia innych osób, nie obawia się trudności i chętnie podejmuje nowe wyzwania.
Autorski program Przedszkola „Szkrabki” zakłada zindywidualizowane podejście do każdego dziecka oraz umożliwienie mu pracy w taki sposób, by była zgodna ze spersonalizowanymi preferencjami uczenia się.
edukacja przedszkolna