Rekrutacja w naszej placówce trwa przez cały rok, o ile w danej grupie wiekowej są wolne miejsca. Aby zapisać dziecko prosimy pobrać formularz rekrutacyjny i przesłać go na adres sekretariat@szkrabki.pl Informacji na temat rekrutacji do klasy 1 znajdą Państwo na stronie internetowej Szkoły.
Zasady rekrutacji na rok szkolny 2021/2022
 1. Rekrutacja do Przedszkola prowadzonego przez Fundację ETO trwa przez cały rok w ramach dostępnych miejsc.
 2. Rekrutacja do klas 0 (zerówek) przebiega zgodnie z terminarzem rekrutacji.
 3. Przed rozpoczęciem procesu rekrutacji należy dostarczyć do Przedszkola kserokopię opinii o funkcjonowaniu dziecka w  poprzednim Przedszkolu.
 4. Wzięcie udziału w procesie rekrutacji oznacza zapoznanie się przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka/ucznia i zaakceptowanie  Statutu Przedszkola.
 5. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji należy wypełnić ankietę zgłoszeniową i przesłać ją na adres sekretariat@szkrabki.pl
 6. O przebiegu procesu rekrutacji decyduje komisja powołana przez Dyrektora Zespołu Placówek Fundacji ETO.
 7. Na wynik rekrutacji ma wpływ analiza dostarczonych dokumentów oraz:
 • przebieg  rozmowy kadry zarządzającej Przedszkolem z rodzicami/opiekunami prawnymi;
 • >przebieg spotkania dziecka  z  pedagogiem/psychologiem/nauczycielem Zespołu Placówek Fundacji ETO.
 1. Ocena komisji jest ostateczna.
 2. Dzieci uczęszczające do placówek oświatowych Fundacji ETO oraz ich rodzeństwo mają pierwszeństwo przy rekrutacji. Przedszkole zastrzega sobie jednak możliwość nieprzyjęcia dziecka.
 3. W terminie do tygodnia po otrzymaniu informacji o przyjęciu dziecka do klasy 0, należy podpisać umowę edukacyjną i wpłacić opłatę rekrutacyjną. W uzasadnionych przypadkach rodzice/opiekunowie prawni mogą zostać poproszeni o szybsze podjęcie decyzji.
 4. Niewpłacenie opłaty rekrutacyjnej w tym terminie powoduje automatyczne skreślenie dziecka  z listy uczniów i przyjęcie kolejnego kandydata z listy rezerwowej.
 5. Po wyczerpaniu miejsc w klasach 0 (zerówkach), rodzice/opiekunowie prawni kandydatów są informowani o możliwości wpisania dziecka na listę rezerwową:
  1. na liście rezerwowej może się znaleźć maksymalnie 10 kandydatów;
  2. rodzice/opiekunowie prawni proszeni są o podpisanie umowy edukacyjnej oraz w ciągu 5 dni wpłacenie połowy opłaty rekrutacyjnej, przy czym kwota ta będzie bezzwłocznie oddana w momencie zrezygnowania z miejsca na liście rezerwowej;
  3. po otrzymaniu informacji o wolnym miejscu i podjęciu decyzji przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata o podjęciu nauki w klasie 0 Przedszkola Szkrabki, rodzice/opiekunowie prawni zostaną poproszeni o wpłatę drugiej części opłaty rekrutacyjnej.
 
sale przedszkolne

Terminarz rekrutacji do klasy 0 Przedszkola Szkrabki dla dzieci spoza Placówek Fundacji ETO.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami i terminarzem rekrutacji do klas 0 (zerówek) naszego Przedszkola. W miarę dostępnych miejsc przyjmujemy dzieci do Przedszkola w ciągu roku szkolnego. ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

Terminarz

 1. Ankietę zgłoszeniową do klasy 0 (zerówki) oraz opis funkcjonowania dziecka w poprzednim przedszkolu należy  przesłać  na adres sekretariat@szkrabki.pl do dnia 19 stycznia 2021 r.
 2. Po otrzymaniu ankiety zgłoszeniowej zostanie wysłany do Państwa link do spotkania informacyjnego online, które odbędzie się na platformie ZOOM.
 3. Spotkanie informacyjne online dla rodziców/opiekunów prawnych, dotyczące metod pracy w Placówkach Fundacji ETO – w tym w szczególności w klasach 0 (zerówkach) Przedszkola Szkrabki oraz klasach 1-3 Szkoły Lindego odbędzie się 20 stycznia 2021 r. o godz. 18:00. Zasady i terminarz rekrutacji do Szkoły znajdują się na stronie Szkoły Lindego.
 4. Po spotkaniu informacyjnym prosimy o potwierdzenie telefonicznie 511 398 468 lub mailowo sekretariat@szkrabki.pl chęci uczestnictwa w lekcjach otwartych online, które stanowią pierwszy etap rekrutacji do Klasy 0.
 5. Lekcje otwarte  online odbędą się 30 stycznia 2021 r. w godzinach 10:00-14:00.
 6. Drugi etap rekrutacji – indywidualne spotkania rekrutacyjne z dziećmi i rodzicami odbędą się w Przedszkolu Szkrabki w dniach 01-12 lutego 2021 r. Forma spotkań zależna będzie od aktualnej sytuacji epidemicznej.
 7. Rodziców/opiekunów prawnych, których interesuje zapisanie dziecka do młodszych grup przedszkolnych prosimy o kontakt z sekretariatem Przedszkola (tel.511398468sekretariat@szkrabki.pl) w celu umówienia się na indywidualne spotkanie.
 8. Wynik rekrutacji do klasy 0 (zerówki) zostanie przekazany do dnia 19 lutego 2021 r. na adres email podany w ankiecie zgłoszeniowej.